3 ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

ระยะเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ-19 รายละ 3,000 บาท จะมีกลุ่มคนที่มีสิทธิรับดังกล่าว 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ เด็กแรกเกิด, เบี้ยคนชรา และ คนพิการ

https://www.m-society.go.th/news_view.php?nid=28386
 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ กระทรวงพัฒนาสังคม และ ความมั่นคงของมนุษย์ เยียวยากลุ่มเปราะบางเช็คสิทธิ์ http://covid.m-society.go.th
 2. กหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. คลิกที่ปุ่มตรวจสอบสิทธิ

หลักเกณฑ์เยียวยากลุ่มเปราะบางมีอะไรบ้าง ?

 • 1. เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของ กระทรวงและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน ()
 • 2. เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีก โดยหากท่านได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพฤษภาคม 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือในรูปแบบถือว่าท่านมีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวง พม.
 • 3. ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เยียวยากลุ่มเปราะบางได้วันไหน ?

สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั้น ทางกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ อปท. จะเร่งดำเนินจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 15 วันทำการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

ส่วนภูมิภาค 

 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 02 642 4336
 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313
หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts