ประกาศ จำนวน 1198 ร้านค้า ที่

รายชื่อขาย ที่ ตามแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ


และและสินค้าอุปโภคบริโภคที่รถโมบายจะไปบริการ และร้านธงฟ้าที่

จำหน่ายหน้ากากอนามัย 1 แพค 4 ชิ้น ในราคา 10 บาท

จุดขายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภค


ที่มา https://www.dit.go.th/