วิธีตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ ส.ส. ออนผ่านเว็บไซต์ bora.dopa.go.th ปี 2566

วันที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (วันอาทิตย์)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ bora.dopa.go.th ปี 2566
ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ

เช็ดชื่อ เขตเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่บัญชีรายชื่อ ได้ที่ > https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/

หรือ https://www.bora.dopa.go.th/all-election > แล้วเลือกหัวข้อ “การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)” > กดปุ่มรูปข้อความว่า “ ส.ส.”

กรณีไม่พบชื่อ หรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฎอยู่ในบัญชีรายชื่อ ให้ยื่นแบบคำร้องเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ bora.dopa.go.th ปี 2566

สายด่วน 1444 สอบถามข้อมูลการเลือกตั้ง

ที่มา https://www.facebook.com/EctThailand/

3 อบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566

1. ตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ด้วยตนเอง ณ ที่เลือกตั้ง ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล สำนักงานเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชนใกล้บ้าน

2. ตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ระบุเลขประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ > https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/enqelection/ หรือพลิเคชั่น Smar Vote ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

3. ตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส. 1/6)