สร้างไอคอน Reaction Customizer หรือ ของตัวเองได้ได้ที่ https://care-reaction-customizer.thechun.dev/


  • Upload Your Image อัพโหลดภาพ
  • Rotate Angle หมุนภาพ ปรับองศา
  • Scale ย่อหรือขยายภาพ
  • X Offset ปรับภาพซ้าย ขวา
  • Y Offset ปรับภาพบน ล่าง

ช่องทางไปสร้าง facebook – https://care-reaction-customizer.thechun.dev/


Open Source Care Reaction Customizer

ที่มา https://www.facebook.com/chunza2542/

Related Posts