Press ESC to close

วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19

[แนะนำ] วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 ขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564

วิธีการขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานโควิด-19 ขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เนื่องจากเหตุสุดวิสัยให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากส…