Chimshopchai

30 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบละ 14,025 คน และ 14,024 คน

30 ตุลาคม 2562 เหลือสิทธิลงทะเบียนชิมช้อปใช้ เฟส 2 รอบ 1 เวลา 6.00 น. จำนวน 14,025 คน และรอบ 2 เวลา 18.00 น. จำนวน 14,024 คน

[ปัญหา] ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตัง ไม่สามารถเข้าใช้งาน มีข้อความแจ้งขออภัยค่ะ ท่านยังไม่สามารถใช้สิทธิได้

รอการรตรวจสอบยืนยันข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง หรือวันพรุ่งนี้ ก็สามารถใช้งานตามสิทธิได้ที่รับ 1000 บาท