Press ESC to close

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเบี้ยปรับ 80 – 100% เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเบี้ยปรับ 80 – 100% เป็นของขวัญปีใหม่ 4 ชิ้น เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ก…

กองทุน slf คืออะไร และ slf ย่อมาจากอะไร ?

กองทุน slf คืออะไร และ slf ย่อมาจากอะไร ?

กองทุน slf คือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ตัวย่อ: กยศ.) slf ย่อมาจาก (อังกฤษ: Student Loan Fund)

[slf ส่งข้อความให้ชําระหนี้] ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษาหากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี

ได้รับ sms ข้อความ ขอให้ชําระหนี้ตามคําพิพากษาหากไม่ชําระท่านและผู้ค้ำประกันจะถูกบังคับคดี ทำไงดี ?

[ปัญหา] จ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดงสถานะยอดหนี้ค้างชำระ ?

ปัญหาจ่ายหนี้ กยศ. ไปแล้ว ทำไมมีกรอบสีแดง สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ? สถานะยอดหนี้ค้างชำระ ส่วนใหญ่เกิดจากมี ยอดเงินต้นค้างชำระ เบี้ยปรับ และดอกเบี้ย