ข้าราชการได้ไหม ? และพนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง ลงทะเบียนเราชนะได้ไหม ?

ไม่ได้สิทธิลงทะเบียนเราชนะ และไม่ได้รับสิทธิเราชนะ เพราะตามเงื่อนเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานลูกจ้าง

เราชนะ ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564

ลงทะเบียนตั้งแต่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เว็บไซต์ www.เราชนะ.com เวลา 06.00 – 23.00 น.
– จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน
– ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564
ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ใช้จ่ายผ่านระบบพลิเคชั่น

โหลด (Paotang) ระบบ Google Play | App Store


– ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ
– ร้านค้าที่เข้าร่วม
– ร้านค้าและผู้ให้บริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราชนะ

กลุ่มที่ไม่ได้สิทธิเราชนะ

ไม่ได้สิทธิลงทะเบียนเราชนะ และไม่ได้รับสิทธิเราชนะ

– อายุต่ำกว่าตั้งแต่ 18 ปี ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
– เป็นตามมาตรา 33 ตามกฎหมาย
– เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
– เป็นข้าราชการการเมือง
– เป็นผู้ที่ไดัรับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

– เป็นผู้มีเงินรายได้เกิน 3 แสนบาทต่อปี
– มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน 5 แสนบาท นับจากข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020
Call Center จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144

Related Posts