ช่องทางร้องเรียนร้านค้า ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ทางไปรษณีย์
มาได้ที่ ถนนพระราม 6แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) wewin@fpo.go.th

เบอร์ติดต่อ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center ธนาคาร จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144