ช่องทางร้องเรียนร้านค้าคนละครึ่ง ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ร้านค้าเราชนะ ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้า

ทางไปรษณีย์
มาได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระราม 6แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail Account) wewin@fpo.go.th

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
Call Center จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144


Related Posts