วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิกรณี ลูกจ้าง – พนักงาน งานผลกระทบ (โควิค19)

วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ลูกจ้าง - พนักงาน ถูกเลิกจ้างงานผลกระทบ COVID-19 (โควิค19)

จากเพจไทยคู่ฟ้า แจ้งข่าว

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน

ให้ลงทะเบียนได้ที่ https://empui.doe.go.th ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยจะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน.

วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน ลูกจ้าง - พนักงาน ถูกเลิกจ้างงานผลกระทบ COVID-19 (โควิค19)

สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิประโยชน์ตามปกติ ที่เมื่อตามมาตรา 33 ออกจากงานและว่างงาน เพราะรัฐหยุดกิจการ หรือนายจ้างหยุดกิจการ หรือเลิกจ้าง จะได้รับอยู่แล้ว

นอกจากนี้ เมื่อผู้ประกันตนต้องออกจากงาน แต่ยังส่งเงินสมทบโดยสมัครใจ จะกลายเป็น รัฐบาลโดยก็จะดูแลในส่วนนี้ รวมไปถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอิสระหรือแรงงานนอกระบบด้วย


ที่มา https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/