สอบ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ e-Exam)


กพ 65 e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับสอบ กพ ได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th

 • ตามประกาศสอบเวลา 13.30 – 16.30 น. (สอบ 3 ชั่วโมง) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • 2. หา “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
  • ดินสอ ปากกา ยางลบ (สำหรับการทด)
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • บัตรประจำตัวสอบ
 • สอบเพื่อวัดความรู้
  • ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาความรู้และลักษณะ การเป็นข้าราชการที่ดี
สอบกพ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ กพ65 e-Exam)
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • 2. หาคำว่า “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” > ใส่เลขบัตรประชาชน > ค้นหา

 • ตรวจสอบ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • 2. หาคำว่า “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
  • สอบตามศูนย์สอบที่สมัครไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ก.ค. 2565
สอบกพ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ กพ65 e-Exam)

จากเฟซบุ๊กสำนักงาน ก.พ. 28 มิถุนายน เวลา 17:49 น. แจ้งข่าว ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) การตรวจหาเชื้อ-19 ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

สอบกพ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ กพ65 e-Exam)

อ่าน > ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565


 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

สรุป! สอบกพ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ )

ตามประกาศสอบเวลา 13.30 – 16.30 น. (สอบ 3 ชั่วโมง) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หา “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

Related Posts