กี่บาท ? (e-Exam กับ Paper&Pencil)


e-Exam กับ Paper&Pencil ต่างกันยังไง ?

สมัครสอบกพ 65 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
  • ปิดรับสมัครในวันพุธ 1 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายในการสอบรอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
  • ค่าสมัครสอบ 330 บาท มาจาก ค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
 • Paper & Pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ
  • ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 วันสุดท้ายในการสอบรอบสอบกระดาษ (Paper&Pencil)
  • ค่าสมัครสอบ 280 บาท มาจาก ค่าธรรมเนียมสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

รายละเอียดกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

 • แบบ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565 อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/E-exam2565
 • แบบ Paper&Pencil ประจำปี 2565 อ่านฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/Paper-Pencil2565

กำหนดการสอบรอบแบบ Paper & Pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

สมัครสอบกพ 65 กด > https://job3.ocsc.go.th (ทุกวุฒิการศึกษา ปวช.​ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท)

 • เริ่มสมัครสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม
 • อัพโหลดรูปถ่าย เริ่มอัพได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 (วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 วันสุดท้ายอัพโหลดรูป) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
  • หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้
 • สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ

สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท)
สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท)

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

สมัครสอบ กพ รอบ Paper & Pencil เริ่มสมัครสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น.
ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/ (ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565)

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ค่าสอบ กพ 65 Paper & Pencil)

ค่าสมัครสอบ 280 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

กรณีไม่จ่ายค่าสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่กำหนดในแบบฟอร์มชำระเงิน ข้อมูลการสมัครสอบจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ (ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ตามระบบที่วันสมัครสอบ)

กพ รอบ Paper & Pencil ค่าสมัครสอบ 280 บาท ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/ (หน้าที่ 4 ขั้นตอนที่ 2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ (ค่าสอบ กพ 65 Paper & Pencil))

จ่ายเงินค่าสอบได้ที่ไหน ?

 • ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
 • ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ที่แอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
 • ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ข้อมูลและรายละเอียดการสมัครสอบ กพ รอบ Paper & Pencil

 • ค่าสมัครสอบ 280 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สมัครสอบ เลือกศูนย์สอบ และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน เริ่มสมัครสอบวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ที่ > https://job3.ocsc.go.th
 • ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ตามระบบที่วันสมัครสอบ และเก็บหลักฐานการชำระเงิน (Slip) ไว้เป็นเป็นหลักฐานการชำระเงิน
 • อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ที่ https://job3.ocsc.go.th
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ https://job3.ocsc.go.th
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียนเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ https://job3.ocsc.go.th
 • สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/

กำหนดการสอบรอบแบบ e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลและรายละเอียดการสมัครสอบ กพ รอบ e-Exam

กรณีสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/
> ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนไปทาง e-mail กพ : exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 (หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้)

 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สมัครสอบวันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565
 • อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565
  • หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565
 • สอบตามรอบ ศูนย์สอบที่สมัครไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ก.ค. 2565
  • ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครสอบได้ที่ https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • 2. หาคำว่า “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ข้อมูลสมัครสอบกพ 65 รอบ paper pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

> ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 280 บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) คือ สอบ กพ ทำบนกระดาษคำตอบ
> เปิดรับสมัครสอบทุกระดับ รวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่งสอบ
> สมัครสอบ กพ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
> กรณีไม่เต็มจำนวน ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

> สมัครสอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) กด > https://job3.ocsc.go.th (ตามวันสมัครสอบที่ กพ ระบุไว้)

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ข้อมูลสมัครสอบกพ 65 รอบ e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

> ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบรอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท
ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สอบ กพ แบบ e-exam คือ การสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ
> สอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ
> สมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
> สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
> ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ระบบจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th

จ่ายค่าสมัครสอบกพ 65 (e-Exam กับ Paper&Pencil)

จ่ายเงินค่าสอบได้ที่ไหน ?
> ที่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
> ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ที่แอปพลิเคชัน “Krungthai Next”
> ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

เก็บหลักฐานการจ่ายค่าสมัครสอบไว้ด้วย!!!

ตรวจสอบ เช็คสถานะการจ่ายเงินค่าสอบได้ที่ ?
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > เลือกที่สมัครไว้ e-Exam หรือ Paper&Pencil >ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบจ่ายค่าสอบ)
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > เลือกที่สมัครไว้ e-Exam หรือ Paper&Pencil > ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร

สมัครไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ อัพโหลดรูปไม่ได้ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
เว็บไซต์สมัครสอบ กพ 65 > https://job3.ocsc.go.th

กพ สอบอะไรบ้าง ?

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

แนะนำกลุ่มหาแนวข้อสอบเก่า หาที่เรียน หาที่ติวสอบ หาหนังสืออ่านสอบ หรือหาเพื่อนสอบ

กรณีซื้อหนังสือ จ่ายติวสอบ หรือค่าเรียน เพื่อสอบ กพ ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง ก่อนโอนเงิน!
อย่าลืม!! เก็บหลักฐานทุกอย่างในการพูดคุยและโอนเงิน

ติวสอบกับ tiktok

Facebook Group กพ (กลุ่มเฟซบุ๊ก)

twitter

Related Posts