! ?

การสมัคร ภาค ก แต่ละปี จะสามารถเลือกสมัครได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น! ระหว่าง Paper & Pencil หรือ

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมัคร ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

ติดตามข่าวสาร วันสมัครสอบ วันสอบ และวันประกาศผลสอบของปีนั้น ๆ (ปกติจะรับ ช่วงต้นของเดือนมกราคม ปี xxxx) ได้ที่ > > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ลองทำตัวอย่างข้อสอบ ก่อนสอบจริง! ของสำนักงาน ก.พ.

  • การเรียงประโยค ความเข้าใจภาษา อุปมาอุปไมย การสรุปความจากภาษา การสรุปความจากสัญลักษณ์ อนุกรม โจทย์คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
  • Conversation Vocabulary Structure Reading
  • ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

ลองทำตัวอย่างข้อสอบได้ที่ > https://job.ocsc.go.th/exam_expo/index.html

e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ค่าสมัครสอบ 330 บาท มาจาก ค่าธรรมเนียมสอบ 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

ค่าสมัครสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลปีที่สมัครสอบอีกครั้ง!

Paper & Pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

ค่าสมัครสอบ 280 บาท มาจาก ค่าธรรมเนียมสอบ 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

ค่าสมัครสอบ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลปีที่สมัครสอบอีกครั้ง!

สอบ กพ สอบอะไรบ้าง ?


ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลปีที่สมัครสอบอีกครั้ง!

ทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความจากบทความ ข้อความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ
2. การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ และ
3. การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี
ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

Related Posts