Table of Contents

Group ตลาดนัดร้านค้าออน มหาวิทยาลัย รวมตลาดนัดขายของสำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯมาร์เก็ตเพลส
จุฬาฯมาร์เก็ตเพลส

ชื่อร้าน : จุฬาฯมาร์เก็ตเพลส

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/1162370287441092


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เเละการฝากร้าน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เเละการฝากร้าน

ชื่อร้าน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เเละการฝากร้าน

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/302075350757527/


มหาวิทยาลัยศรีปทุม

SPU Marketplace ฝากร้าน ขายของ ตามหา : พวกเราจะต้องรอด ฝ่าวิกฤตโควิด
SPU Marketplace ฝากร้าน ขายของ ตามหา : พวกเราจะต้องรอด ฝ่าวิกฤตโควิด

ชื่อตลาด : SPU Marketplace ฝากร้าน ขายของ ตามหา : พวกเราจะต้องรอด ฝ่าวิกฤตโควิด

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/525032394831274/


มหาวิทยาลัยมหิดล

ตลาดนัดมหิดล
ตลาดนัดมหิดล

ชื่อตลาด : ตลาดนัดมหิดล

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/158707795455917


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ม.กรุงเทพ มาร์เก็ตเพลส

ชื่อร้าน : ม.กรุงเทพ มาร์เก็ตเพลส

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/3523761550983653/


มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หอการค้า มาร์เก็ตเพลส
หอการค้า มาร์เก็ตเพลส

ชื่อร้าน : หอการค้า มาร์เก็ตเพลส

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/287783205567345


มหาวิทยาลัยศิลปากร

Silpakorn Online Market : ชีวิตสั้น ฝากร้านกันยาวๆ

ชื่อร้าน : Silpakorn Online Market :

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/SilpakornOnlineMarket/


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KU จะฝากร้าน
KU จะฝากร้าน

ชื่อร้าน : KU จะฝากร้าน

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/210008013625799/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3 พระจอมฯ มาร์เก็ตเพลส
3 พระจอมฯ มาร์เก็ตเพลส

ชื่อร้าน : 3 พระจอมฯ มาร์เก็ตเพลส

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/1680892915382916/


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชื่อร้าน : ตลาดนัด มศว

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/923467448090756/


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

ชื่อร้าน : Bangmod Marketplace

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/628283011359994


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อร้าน : ลูกช้างฝากฮ้าน

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/508619256474078/


สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเข้าคุณทหารลาดกระบัง

ชื่อร้าน : พระจอมเกล้าลาดกระบังมาร์เก็ตเพลส และการฝาก

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/349839069318575/


มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต RSU ฝากขาย และฝากร้าน
มหาวิทยาลัยรังสิต RSU ฝากขาย และฝากร้าน

ชื่อร้าน : มหาวิทยาลัยรังสิต RSU ฝากขาย และฝาก

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/2780605672038368/


มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ABAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และการฝากร้าน
ABAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และการฝากร้าน

ชื่อร้าน : ABAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และการฝาก

ทางเข้าร้านตลาดนัดขายของ https://www.facebook.com/groups/548429292465865/

Related Posts