กรมการค้าภายใน จัดทำระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ภายใต้เงื่อนไข 

  • 1. เป็นรายการยาที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล 
  • 2. รายการยาครอบคลุมตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) และที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรกของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการใช้ยารักษาคนไข้แตกต่างกันไป ดังนั้น ยาบางรายการอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบค้นหาและเปรียบเทียบนี้ ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะพัฒนาให้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ความสามารถ และวิธีการใช้งานของในระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน

[แนะนำวิธี] ตรวจสอบข้อมูลระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา ฟรี!
  • ระบุชื่อโรงพยาบาลต้นทาง (ภาษาไทย) หรือชื่อตัวยา ตามใบสั่งยา (ภาษาอังกฤษ)
ค้นหาและเปรียบเทียบราคาในโรงพยาบาลเอกชน
[แนะนำวิธี] ตรวจสอบข้อมูลระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา ฟรี!
  • ตัวระบบสามารถเปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาล ได้ถึง 10 แห่ง หรือเลือกความห่างจากโรงพยาบาลตั้งต้น
ตัวอย่างการค้นหา เปรียบเทียบราคายาโรงพยาบาล
[แนะนำวิธี] ตรวจสอบข้อมูลระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายา ฟรี!