สรุป! แบบฟอร์มลาออกจาก

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามถามเพิ่มเติมได้ที่ ประกันสังคมเบอร์ 1506

ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับลาออก มาตรา 39 ได้ที่ประกันสังคม

สรุป! วิธี และเอกสารที่จำเป็น ต้องนำไปด้วย!!

เอกสารที่จำเป็นต้องพกไปด้วย!!
> เอกสารสปส. 1-21 แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นโดยสมัครใจ
> สำเนาบัตรประชาชน
> หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไปเองไม่ได้ อย่าลืมสำเนาบัตรประชาชน)

กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39  มีการค้างชำระเงินสมทบจะต้องไปดำเนินการแจ้งการลาออก (สปส.1-21) ด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สมัครไว้

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร PDF
กด > สปส. 1-21 แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

หรือค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sso.go.th/

ข้อมูลที่ต้องกเอกสาร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน

กรณีกลับไปทำงานแล้ว เตรียมเอกสารและข้อมูลไปด้วย
ระบุชื่อสถานประกอบการ , เลขที่บัญชี , ลำดับที่สาขา (สอบถามจากสถานประกอบการที่ไปทำงาน)

เอกสารที่ต้องนำไปด้วย
สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไปเองไม่ได้ อย่าลืมสำเนาบัตรประชาชน)
กด > หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39)

ที่มา https://www.sso.go.th/

เหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน

ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน หากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน

> ตาย 
> กลับเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
> ลาออก
> ไม่ส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน (สิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ)
ภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน (สิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน)

ที่มา https://www.sso.go.th/