สรุป! วิธี ไม่มีออน ติดต่อประจำจังหวัด

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามถามเพิ่มเติมได้ที่ ประกันสังคมเบอร์ 1506

สรุป! มาตรา 40 และเตรียมเอกสารที่จำเป็น ต้องนำไปด้วย!!

เอกสารที่จำเป็นต้องพกไปด้วย!!
> แบบ สปส. 1-40/2 แจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นตามมาตรา 40
> สำเนาบัตรประชาชน
> หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไปเองไม่ได้ อย่าลืมเซ็นสำเนาบัตรประชาชน)
ยื่นเอกสารยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 > สำนักงานประกันสังคมมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา ที่สมัครไว้

หากไม่ประสงค์เป็น ต่อไป (ลาออก) ให้ยื่นแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.1-40/2)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลาออกจากประกันสังคมมาตรา 40 ไฟล์เอกสาร PDF
ดาวน์โหลดเอกสาร
กด > สปส. 1-40/2 แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

หรือค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sso.go.th/

ข้อมูลที่ต้องกเอกสาร
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด
เลือกผู้ประกันตน ทางเลือก 1 , 2 หรือ 3
ที่อยู่ปัจจุบัน
ระบุเหตุผลการลาออกจากประกันสังคมมาตรา 40

เอกสารที่ต้องนำไปด้วย
สำเนาบัตรประชาชน

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไปเองไม่ได้ อย่าลืมสำเนาบัตรประชาชน)
กด >
หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40)

ที่มา ข้อ 6.3 หากไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่อไป (ลาออก) > https://www.sso.go.th/

ยกเลิกประกันสังคม มาตรา 40 ได้เงินคืนไหม ?

ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนและขอรับเงินคืน มาตรา 40
1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนฯ (สปส. 2-01/ม.40) พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอฯ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ
2. ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 2 ปีนับแต่วันที่มีสิทธิ 
3. เมื่อผู้ประกันตนได้รับแจ้งจากสำนักงานประกันสังคมให้รับเงินประโยชน์ทดแทน ผู้ประกันตนจะต้องรับเงินภายใน 2 ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่รับภายในกำหนด ให้เงินนั้นตกเป็นของกองทุน 

ดาวน์โหลด
กด > สปส.2-01/ม.40
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40)

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่เองไม่ได้)
หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40)

ยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sso.go.th/

ติดต่อประกันสังคม

> เบอร์ 1506

พิมพ์คุยกับเจ้าหน้าที่
http://www.sso1506.com/ssolivechat/
https://www.facebook.com/ssofanpage

 สำนักงานประกันสังคม > https://page.line.me/882xytrh

Related Posts