วิธีลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อ ปี 2565

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

ที่มา https://www.facebook.com/fpo.go.th/

วิธีที่ 1. ลงทะเบียนออนโครงการ ปี 2565

ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ > บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

ผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะโสดหรือไม่มีครอบครัวสามารถดำเนินการลงทะเบียนแล้วให้เสร็จได้ที่เว็บไซต์ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานรับลงทะเบียน สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัวจะต้องไปยื่นแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนตามที่ผู้ลงทะเบียนได้เลือกไว้”

โดย “ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรสที่จดทะเบียนตามกฎหมาย และบุตรชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า 18 ปี (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) โดยที่คู่สมรสและบุตรยังมีชีวิตอยู่ ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สามารถ “ตรวจสถานะการลงทะเบียน”
ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

วิธีที่ 2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

1. สาขาของธนาคารเพื่อการและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2.
3. ธนาคาร จำกัด (มหาชน)
4. สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัด
5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
6. สำนักงานเขตมหานคร ทั้ง 50 เขต
7. และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

ค้นหาหน่วยลงทะเบียน https://register-welfare.mof.go.th/

ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

เบอร์ติดต่อและสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

> สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

>
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105
08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

> ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)