www.sso.go.th ประกันสังคมมาตรา 33 เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

วิธีลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)

ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33


แบบฟอร์มที่ต้องใช้กรณี

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทร. 1506


ลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน ​กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)

กด > https://www.sso.go.th/

  • กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน)
    • แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  • กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน)
    • แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)
  • กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)
    • แบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง-พนักงานบริษัท ที่ทำงานประจำกับสถานประกอบการ

สิทธิประโยชน์กรณี เฉพาะผู้ประกันตนมาตรา 33 เท่านั้น

ลงทะเบียนกรณี ของสำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/


สรุป! วิธีลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานและชราภาพ Online (e-form for SSO benefits)

ลงทะเบียนกด > https://www.sso.go.th/

กรณีว่างงาน (สำหรับผู้ประกันตน) แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)

กรณีชราภาพ (สำหรับผู้ประกันตน) แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีชราภาพ (สำหรับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน)

กรณีนายจ้างรับรองการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง) แบบฟอร์มยืนยันการหยุดงานของลูกจ้าง อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย (สำหรับนายจ้าง)

ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้าง-พนักงานบริษัท ที่ทำงานประจำกับสถานประกอบการ


Related Posts