? (สอบ 65)

 • มาสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง!! เพื่อเตรียมตัว
 • เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น!! เท่านั้น เช่น บัตรประชาชน บัตรสอบ อุปกรณ์เครื่องเขียน เป็นต้น
 • ผลตรวจหาเชื้อ-19 และการแสดงผลการตรวจ ที่มา สำนักงาน ก.พ. 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17:49 น. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
  • ถ้า! มาสอบที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ รังสิต ต้องอ่าน > https://www.facebook.com/tutesting/
   • ผู้สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/รายงานตัว/สอบ e -Exam (กพ) ณ ศูนย์สอบธรรมศาสตร์ ช่วงวันที่ 29 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 ต้องส่งเอกสาร การตรวจหาเชื้อโควิด ( ATK) ที่เจ้าหน้าจุดคัดกรองเพื่อคัดแยก

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่าน

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ติดตามข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ ได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th และ https://job3.ocsc.go.th


e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

จากเฟซบุ๊กสำนักงาน ก.พ. 28 มิถุนายน เวลา 17:49 น. แจ้งข่าว ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) การตรวจหาเชื้อ อ่าน > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

สอบกพ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ กพ65 e-Exam)

อ่าน > ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

สอบกพกี่โมง ? รอบเช้า รอบบ่าย (สอบกพ 65)

ตามประกาศสอบเวลา 13.30 – 16.30 น. (สอบ 3 ชั่วโมง) ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th

 • 1. กดข้อหัว > เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
 • 2. หา “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
สอบกพ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ กพ65 e-Exam)

อ่าน > ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 > http://ocsnews.chanwanich.com/

 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
  • ดินสอ ปากกา ยางลบ (สำหรับการทด)
  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • บัตรประจำตัวสอบ
 • สอบเพื่อวัดความรู้
  • ความสามารถทั่วไป
  • วิชาความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
  • วิชาความรู้และลักษณะ การเป็นข้าราชการที่ดี

อย่าลืม!! พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ พิมพ์บัตรสอบได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • 2. หาคำว่า “ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ” > ใส่เลขบัตรประชาชน > ค้นหา

สอบ รอบ e-Exam หากไม่จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้ ที่มา เฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. 30 มิถุนายน เวลา 15:02 น. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ocsc 65

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบ สอบที่ไหน ตึกไหน ลำดับที่เท่าไหร่

 • ตรวจสอบ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • 2. หาคำว่า “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
  • สอบตามศูนย์สอบที่สมัครไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ก.ค. 2565
สอบกพ 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ กพ65 e-Exam)

 • หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-697-0922 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบของ ก.พ. สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710,8711,8712,8713,8714,8716 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

สรุป! 65 กี่ชั่วโมง ? (สอบ กพ65 e-Exam)

ตามประกาศสอบเวลา 13.30 – 16.30 น. (สอบ 3 ชั่วโมง) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หา “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565