Table of Contents

สรุป! วิธีค้นหาสถานที่ ? เช็คสถานที่ ด้วยตัวเอง ใช้บัตรประชาชนตรวจสอบ

?

มาสนามสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง!! เพื่อเตรียมตัว

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางไปสอบอีกครั้ง! ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ และ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

 • Paper pencil
  • เวลาสอบ 9.00 – 12.00 น.
  • เวลาสอบ 14.00 – 17.00 น.
 • e-Exam
  • เวลาสอบ 9.00 – 12.00 น.
  • เวลาสอบ 14.30 – 17.30 น.

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • ดินสอ ปากกา ยางลบ (สำหรับการทด)
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • บัตรประจำตัวสอบ
  • อย่าลืม!! พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • พิมพ์ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/

ไฟล์ PDF ประกาศ!

!

รอบ Paper & Pencil (สอบข้อเขียน วันที่ 25 สิงหาคม 2567)

รายชื่อสนามสอบแต่ละศูนย์! รอประกาศทางการวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ตามกำหนดการ

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบอีกครั้ง ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ และ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

โดยมีรายละเอียด สถานที่สอบ / วันเวลาสอบ / วิชาสอบ / เลขประจําตัวสอบ / อุปกรณที่ใช้ในการสอบ

 1. กรุงเทพมหานครและนนทบุรี
 2. พระนครศรีอยุธยา
 3. ราชบุรี
 4. ชลบุรี
 5. เชียงใหม่
 6. พิษณุโลก
 7. นครราชสีมา
 8. อุดรธานี
 9. อุบลราชธานี
 10. ขอนแก่น
 11. สุราษฎร์ธานี
 12. สงขลา

รอบ e-Exam (สอบตามรอบที่ไว้)

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบอีกครั้ง ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ 

 • สอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบ
  • รอบที่ 1 – 5
   • วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10
   • วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15
   • วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เวลาสอบ รอบ e-Exam

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบข้อมูลก่อนสอบอีกครั้ง ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th/ 

ศูนย์สอบ

กรุงเทพและปริมณฑล (ภาคกลาง)

 • สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ภาคตะวันออก

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดนนทบุรี

ภาคเหนือ

 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตานี

ใส่ชุด ใส่ชุดอะไรไปสอบได้ ?

แต่งงานให้สุภาพเรียบร้อย และสวม หรือ ตลอดระยะเวลาในการสอบ

เตรียมตัวก่อนสอบรอบ paper pencil

 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • ต้องอัปโหลดรูปถ่ายตามเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ถึงจะพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
  • อัปรูปไม่ทัน ไม่สามรถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • ต้องอัปรูปให้เรียบร้อยก่อน ถึงพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้
  • เข้าหน้าแรก > กดป้ายสีเหลือง https://job3.ocsc.go.th/ > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • ดูสถานที่สอบ และเวลาสอบ
  • เข้าหน้าแรก > กดป้ายสีเหลือง https://job3.ocsc.go.th/ > ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
 • อุปกรณ์เข้าห้องสอบ
  • บัตรประชาชน
  • บัตรประจำตัวสอบ
  • ดินสอ 2B / ยางลบ / ปากกา

Related Posts