สรุป! สอบ paper วันไหน ? สมัครสอบ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2567

สอบแบบ Paper & Pencil ทำข้อสอบในกระดาษคำตอบ

ข้อมูลสมัครสอบรอบ paper &

ค่าสมัครสอบรอบ paper & pencil จำนวน 280 บาท

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ไฟล์ PDF ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/paper_146701_20240312_1.pdf

 • สมัครสอบ รอบ paper & pencil
  • วันที่ 19 มีนาคม – 9 เมษายน 2567
  • สมัครสอบออนที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • เปลี่ยนรูปถ่าย
  • วันที่ 12 – 22 เมษายน 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
  • วันที่ 9 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบกับการสอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ
  • วันที่ 2 สิงหาคม 2567
 • สอบข้อเขียน
  • วันที่ 25 สิงหาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้สามารถทั่วไป
  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
 • ดูคะแนนสอบ
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน
  • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567

ศูนย์สอบ paper & pencil 2567 จำนวนที่นั่งสอบ 380,000 คน

 • และนนทบุรี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 78,000
 • พระนครศรีอยุธยา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 25,000
 • ราชบุรี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 28,000
 • เชียงใหม่
  • จำนวนที่นั่งสอบ 32,000
 • พิษณุโลก
  • จำนวนที่นั่งสอบ 31,000
 • นครราชสีมา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 26,000
 • อุดรธานี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 20,000
 • อุบลราชสีมา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 27,000
  • จำนวนที่นั่งสอบ 30,000
 • สุราษฎร์ธานี
  • จำนวนที่นั่งสอบ 26,000
 • สงขลา
  • จำนวนที่นั่งสอบ 33,000

Paper & Pencil 67 กี่บาท ?

ค่าสอบ Paper&Pencil 67 ที่ต้องจ่ายเงิน 280 บาท มาจากค่าสมัคร 250 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

ไฟล์ PDF ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2567 https://job3.ocsc.go.th/ocscnews/paper_146701_20240312_1.pdf

สอบแบบ e-Exam ทำข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์

e-Exam เริ่มต้นสมัครสอบ 10 – 31 มกราคม 2567 / เริ่มสอบตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567 / ประกาศผลสอบและคะแนน ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2567

 • ข้อมูลทั้งหมด อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ก่อนวันสมัคร และวันสอบจริง!
 • สมัครสอบได้ทางเว็บไซต์: https://job3.ocsc.go.th
  • สมัครสอบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 30 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)
 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท
  • มาจากค่าสมัคร 300 บาท ค่าธรรมเนียมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ตสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • ใหม่! จ่ายเงินค่าสมัคร กพ ได้ที่กรุงไทย NEXT หรือ
 • ประกาศรายชื่อสอบแต่ละศูนย์สอบ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 จนถึงวันสอบ
 • วันสอบจริง! ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 29 – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 26 – 28 เมษายน 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศรายชื่อ และผลคะแนนสอบผ่าน
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567
 • พิมพ์หนังสือรอบรับรองผลการสอบผ่าน!
  • รอบที่ 1 – 5 วันที่ 30 เมษายน 2567
  • รอบที่ 6 – 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
  • รอบที่ 11 – 15 วันที่ 27 มิถุนายน 2567

Related Posts