Table of Contents

รายละเอียดวันสมัคร exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 (กพ65 e-Exam)


ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

e-Exam กับ Paper&Pencil ต่างกันยังไง ?

เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/


e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

จากเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 15:02 น. แจ้งข่าว สอบ กพ65 รอบ e-Exam หากไม่อัปโหลดรูปถ่ายจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ และไม่สามารถเข้าสอบได้
ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

จากเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 17:49 น. แจ้งข่าว ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam) การตรวจหาเชื้อ
ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

กรณีสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/
> ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนไปทาง e-mail กพ : exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 (หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้)

 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สมัครสอบวันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
  • สมัครสอบกพ 65 กด > https://job3.ocsc.go.th (ตามวันสมัครสอบที่ กพ ระบุไว้)
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565
  • ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครสอบได้ที่ https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
  • 2. หาคำว่า “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
 • อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • สอบตามรอบ ศูนย์สอบที่สมัครไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ก.ค. 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565

ที่มา > http://ocsnews.chanwanich.com/


Paper & Pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

 • ค่าสมัครสอบ 280 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สมัครสอบได้ตั้งวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
  • สมัครสอบกพ 65 กด > https://job3.ocsc.go.th (ตามวันสมัครสอบที่ กพ ระบุไว้)
 • อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียนเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ที่ https://job.ocsc.go.th/
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ทางเว็บไซต์ที่ https://job.ocsc.go.th/

ที่มา > http://ocsnews.chanwanich.com/


หรือระบบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ 2565 คืออะไร ?

สอบ กพ แบบ e-exam คือ การสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ
> สอบที่ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ
สมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
> สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ระบบจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th

อัพโหลดรูป ก. พ 65 วันไหน ? (รอบสอบ กพ65 e-Exam)

> อัพโหลดรูปถ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565
อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย อัพโหลดรูปถ่ายตั้งวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
กด > https://job3.ocsc.go.th > กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท) > หาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย > ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

> พิมพ์บัตรสอบ ได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565
กด > https://job3.ocsc.go.th > กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท) > หาคำว่า “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ” > ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ > ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

กรณีสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้
> ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนไปทาง e-mail กพ : exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556
หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท) > กดป้ายประกาศ > “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”
> ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
> ศูนย์สอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ค่าสมัครสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ 2565 กี่บาท ?

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท
> ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

จ่ายเงินค่าสอบได้ที่ไหน ?
> ที่เคาน์เตอร์ของ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
> ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
> ที่แอปพลิเคชัน “ Next”
> ที่แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ตรวจสอบ เช็คสถานะการจ่ายเงินค่าสอบได้ที่ ?
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน (ใบจ่ายค่าสอบ)
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th > ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน > เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ต้องชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัคร (ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2565)

รายละเอียดและกำหนดการ การสมัครสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ 2565

> สมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
> จ่ายค่าสอบ เลือกสนามสอบ รอบสอบ ได้ที่ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565 (ชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันถัดจากวันที่ยืนยันการสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. ถึงวันที่ 2 มิ.ย. 2565)
> ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 14 มิถุนายน 2565
> อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565
> พิมพ์บัตรสอบ 17 มิถุนายน 2565
> สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam)
รอบสอบที่ 1 สอบวันเสาร์ 2 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 2 สอบวันอาทิตย์ 3 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 3 สอบวันจันทร์ 4 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 4 สอบวันอังคาร 5 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 5 สอบวันพุธ 6 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 6 สอบวันเสาร์ 23 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 7 สอบวันอาทิตย์ 24 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 8 สอบวันจันทร์ 25 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 9 สอบวันอังคาร 26 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 10 สอบวันพุธ 27 ก.ค. 2565
> ประกาศรายชื่อสอบผ่าน 31 สิงหาคม 2565
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://bit.ly/ocsc_e-Exam65

สอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย ประจำปี 2565 ดูรายชื่อแต่ละศูนย์สอบได้ในประกาศการรับสมัครสอบที่ไหน ?

สอบภาค ก แบบ e-Exam เปิดรับสมัครสอบในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท จำนวน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 105,174 ที่นั่งสอบ

ดูรายชื่อแต่ละศูนย์สอบได้ในประกาศการรับสมัครสอบ
> ได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
> หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

สมัครสอบ e-Exam ระบบอิเล็กทรอนิกส์ กพ ได้ที่ไหน ?

> สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (ระบบจะเปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

สมัครไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ อัพโหลดรูปไม่ได้ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716

ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.