อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? (สอบ e-Exam และ paper pencil)


ภาพที่ใช้อัปโหลดรูปถ่าย กพ 65

 • รูปถ่ายหน้าตรง
 • ไม่สวมหมวก
 • ไม่สวมแว่นตาดำ
 • ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • พื้นหลังไม่มีลวดลาย
 • ประเภทของไฟล์เป็น .JPG
 • ขนาดไฟล์ภาพ 40 – 100 kb
 • โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน

อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ?

อ่าน > ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? (สอบ e-Exam และ paper pencil)

วิธีอัพโหลดรูป กพ65 e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

อัพโหลดรูปถ่าย ได้ตั้งวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 (อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย) > ได้ที่ กด > https://job3.ocsc.go.th

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายที่อัปโหลดรูปถ่ายสมัครสอบ กพ รอบ e-Exam

อัพโหลดรูป ผ่านมือถือ

กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท) แล้วหาคำว่า “อัปโหลดรูป” > ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา > ทำตามขั้นตอนระบบจนเสร็จสิ้น

อัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ และเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ

วิธีอัพโหลดรูป กพ65 e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

อัพโหลดรูป ผ่านคอมพิวเตอร์

วิธีอัพโหลดรูป กพ65 e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 • กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
 • แล้วหาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
 • ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา
 • ทำตามขั้นตอนระบบจนเสร็จสิ้น

อัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ และเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ

อัพโหลดรูปกพ 65 วันไหน ? (สอบ e-Exam และ paper pencil)
อัพโหลดรูป กพ65 e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

ดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ

พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน” และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


paper pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

อัปโหลดแล้วระบบจะทำการตรวจสอบ 1-3 วันทำการ และเมื่อระบบตรวจสอบรูปภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้จนถึงวันที่ท่านสอบ

อัพโหลดรูป กพ 65 paper pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ
 • อัพโหลดรูปถ่าย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565 ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th
  • 1. กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท)
  • 2. หาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
  • 3. ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา
  • 4. ทำตามขั้นตอนระบบจนเสร็จสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ https://job3.ocsc.go.th

พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ https://job3.ocsc.go.th และ https://job.ocsc.go.th/

ดูผลคะแนนสอบได้ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565” หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ


ข้อมูลและรายละเอียด สอบกพ65 e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

อัพโหลดรูปถ่ายตั้งวันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 (อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย)
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th >
1. กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หาคำว่า “อัปโหลดรูปถ่าย” > อัปโหลดรูปถ่าย / ตรวจสอบสถานะรูปถ่าย
3. ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา
4. ทำตามขั้นตอนระบบจนเสร็จสิ้น

กรณีสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้
ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/
> ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนไปทาง e-mail กพ : exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 (หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้)

ค้นหาสถานที่สอบและพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th >
1. กดข้อหัว สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หาคำว่า “ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ” > ค้นหารายชื่อผู้สมัครสอบ >
3. ใส่เลขประจำตัวประชาชน > กดปุ่มค้นหา

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th >

1. กดข้อหัว > สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปดวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจําปี 2565 (สำหรับปริญญาตรีและปริญญาโท)
2. หาคำว่า “ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565”

ตรวจสอบรายชื่อ และวันที่สอบ ศูนย์สอบที่ได้สมัครสอบ กพ65 e-Exam
> ศูนย์สอบ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
> ศูนย์สอบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
> ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี

วันสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กพ65 e-Exam)
รอบสอบที่ 1 สอบวันเสาร์ 2 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 2 สอบวันอาทิตย์ 3 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 3 สอบวันจันทร์ 4 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 4 สอบวันอังคาร 5 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 5 สอบวันพุธ 6 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 6 สอบวันเสาร์ 23 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 7 สอบวันอาทิตย์ 24 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 8 สอบวันจันทร์ 25 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 9 สอบวันอังคาร 26 ก.ค. 2565
รอบสอบที่ 10 สอบวันพุธ 27 ก.ค. 2565
> ประกาศรายชื่อสอบผ่าน 31 สิงหาคม 2565
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.
ได้ที่ > https://job.ocsc.go.th
หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน” และดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ดูผลคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565” > หัวข้อย่อย “ดูผลคะแนนสอบ” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และรหัสผ่านที่กำหนดไว้ตอนสมัครสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ – https://bit.ly/ocsc_e-Exam65

ข้อมูลและรายละเอียด สอบ กพ 65 paper pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

> อัพโหลดรูปถ่าย ได้วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565
> ได้ที่ https://job3.ocsc.go.th

> ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
> ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียนเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th
> สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 พฤศจิกายน 2565 ทุกศูนย์สอบ
> ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ https://job3.ocsc.go.th
> พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/ และ https://job3.ocsc.go.th

> สมัครสอบ กพ รอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)
สมัครสอบได้ตั้งวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
> สมัครสอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ได้ที่ > https://job3.ocsc.go.th (สมัครสอบ กพ65 รอบ paper pencil ตามวันที่ กพ ระบุไว้)

ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ศึกษาและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงาน ก.พ. > https://www.facebook.com/ocsc.go.th/
เว็บไซต์สมัครสอบ กพ 65 > https://job3.ocsc.go.th

สมัครไม่ได้ จ่ายเงินไม่ได้ อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ เบอร์ติดต่อและสอบถามได้ที่

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการสมัครสอบ”
> สามารถติดต่อได้ที่โทร. 02-697-0922
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

หากมีปัญหาเกี่ยวกับ “ระบบการชำระเงินในทุกช่องทาง”
> สามารถติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ของ ก.พ.
> สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-547-1000 ต่อ 8710 , 8711 , 8712 , 8713 , 8714 , 8716
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


เงื่อนไข** การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบแบบกระดาษ (Paper & Pencil)

ที่มา https://www.facebook.com/ocsc.go.th/

e-Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์

กรณีสมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ที่มา http://ocsnews.chanwanich.com/
> ให้แนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนไปทาง e-mail กพ : exam@ocsc.go.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2556 (หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้)

 • ค่าสมัครสอบ 330 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สมัครสอบวันที่ 10 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565
 • อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 14 – 30 มิถุนายน 2565
 • พิมพ์บัตรสอบ 17 มิถุนายน 2565
 • สอบตามรอบ ศูนย์สอบที่สมัครไว้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 ก.ค. 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ได้ทางเว็บไซต์ https://job.ocsc.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565

Paper & Pencil สอบทำบนกระดาษคำตอบ

 • ค่าสมัครสอบ 280 บาท
  • ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 250 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตคิดสูงสุดไม่เกิน 30 บาท
  • โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • สมัครสอบได้ตั้งวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม)
 • อัพโหลดรูปถ่าย วันที่ 18 กรกฎาคม – 16 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียนเกี่ยวกับการสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2565
 • สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 20 สิงหาคม 2565 ทุกศูนย์สอบ
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 20 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/
 • พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน วันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ https://job.ocsc.go.th/

แนะนำกลุ่มหา แนวข้อสอบเก่า หาที่เรียน หาที่ติวสอบ หาหนังสืออ่านสอบ หรือหาเพื่อนสอบ

กรณีซื้อหนังสือ จ่ายติวสอบ หรือค่าเรียน เพื่อสอบ กพ ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้ง ก่อนโอนเงิน!
อย่าลืม!! เก็บหลักฐานทุกอย่างในการพูดคุยและโอนเงิน

ติวสอบกับ tiktok

Facebook Group กพ (กลุ่มเฟซบุ๊ก)

twitter