โครงการเราชนะ โอนเงินเข้าแอปเป๋าตังวันไหน ? เยียวยาช่วยเหลือรอบ 3

เยียวยาช่วยเหลือโควิดรอบ 3 โครงการเราชนะ เฟสใหม่ สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

โอนเงิน 2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท

– ประชาชนกลุ่มผู้มีบัตร และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564

– เราชนะ กลุ่มที่มีข้อมูลเราชนะในระบบแอปเป๋าตัง ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564 (ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่)

ม.33เรารักกัน กลุ่มที่มีข้อมูลในระบบแอปเป๋าตัง ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันจันทร์ 24 และ 31 พฤษภาคม 2564 (ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่)

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play

กลุ่มที่มีข้อมูลเราชนะในระบบแอปเป๋าตัง ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่

ได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 2564 (ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะใหม่)

ถ้าลบแอปเป๋าตังแล้ว ติดตั้งใหม่ ก็ต้องใหม่อีกครั้ง

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย G-Wallet : ‎Apple Store | Google Play


  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)
  • Call Center ธนาคาร จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/ , https://www.facebook.com/Rachadaspoke/