จ่ายเงินมาตรา 40 เดือน ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565 ลดเงินสมทบมาตรา 40 นาน 6 เดือน

เงินประกันสังคมมาตรา 40 เดือน ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565 ลดเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 นาน 6 เดือน
เดือน ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565 ลดเงินสมทบ นาน 6 เดือน

ทางเลือกที่ 1

คุ้มครอง 3 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2

คุ้มครอง 4 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ
จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3

คุ้มครอง 5 กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ สงเคราะห์บุตร
จากเดิมจ่าย ในอัตรา 300 บาท/เดือน อัตราใหม่ลดเหลือ 180 บาท/เดือน

ที่มา https://www.facebook.com/ssofanpage/