!

แนวทางการจ่าย 2563 และ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง แจ้งแนวทางการจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ตามมติครม. (21 เม.ย.63) ลดค่าไฟ ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 () เพื่อให้เป็นไปตามมติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

[สรุป] แนวทางการจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
 • 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.1) ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563
 • 2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ (ประเภท 1.1.2) ที่ได้รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 แล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะทำการปรับปรุงค่าไฟฟ้าตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะสามารถชำระค่าไฟฟ้าได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
 • ทั้งนี้หากผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มดังกล่าวได้ชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ จะดำเนินการคืนค่าไฟฟ้าให้ในภายหลัง
 • ถามโทร. 1129

การไฟฟ้านครหลวง (MEA)

[สรุป] แนวทางการจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 การไฟฟ้านครหลวง (MEA)
 • บ้านผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1 ใช้ไฟฟ้าฟรี
 • บ้านผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.2 , 1.3
  • ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า 801 – 300 หน่วยต่อเดือน จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 + จำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในอัตรา 50%
  • ผู้ใช้ไฟฟ้า 3000 หน่วยต่อเดือน จ่ายเท่ากับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 + จำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในอัตรา 70%
 • หมายเหตุ
  • กรณีค่าไฟฟ้าในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563 น้อยกว่าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้าตามจริง
  • กรณีที่มีการชำระค่าไฟฟ้าแล้ว จะมีการหักคืนให้ในบิลค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป
 • สอบถามโทร. 1130

ที่มา

Related Posts