มาตรการลดหย่อนหนี้ . ขยายเวลาจนถึง 31 ธันวาคม 2565

วันที่ 5 ก.ค. ปี 2565 . ที่ต้องจ่ายลดลง หรือไม่ตรงตามตารางประมาณการผ่อนชำระในงวด ปี 2565 เพราะ มีการปรับดอกเบี้ย จาก 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้

ยอดเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลง หากมีการชำระเงินก่อนหรือหลังกำหนดชำระและมีการคำนวนดอกเบี้ยรวมถึงเงินต้นใหม่ ตรวจสอบก่อนการชำระเงินทุกครั้ง


มาตรการลดหย่อนหนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงให้ติดตามทาง กยศ. ​อีกครั้ง

ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

 • ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากเดิม 1% ต่อปี เป็น 0.01% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุน และไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้
  • ปกติดอกเบี้ย คิดคำนวณอยู่ที่ 1% (ดอกเบี้ยค้างชำระ (คิดรายวัน) คิดจากยอดเงินต้นคงเหลือ ไม่ใช่ ยอดเงินกู้ทั้งหมด)
 • 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
  • ปกติเบี้ยปรับ คิดคำนวณอยู่ที่ 7.5% (เบี้ยปรับ (คิดรายวัน) ที่ไม่. ภายในวันที่ 5 ก.ค. 2565 >)
 • ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ (ไม่ค้างชำระ)

กลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี แปลว่า จ่ายหนี้และปิดบัญชี. ทั้งหมด!

 • ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องการปิดบัญชีในคราวเดียว
 • ลดเบี้ยปรับ 100% สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชี
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถชำระได้ที่และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา
  • ผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีแล้ว
   • ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิและนัดหมายวันที่ประสงค์จะชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่ > www.studentloan.or.th โดยผู้กู้ยืมเงินต้องชำระค่าทนายความและค่าฤชาธรรมเนียมศาลให้เสร็จสิ้นก่อนปิดบัญชี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.studentloan.or.th/th/news/1656468649

มีข้อสงสัยให้ติดต่อ  (กยศ.)

 • Call Center 0-2016-4888

Related Posts