วิธีอุทยาน หรือ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ()

อุทยานแห่งชาติยังเปิดให้บริการตามปกติ

วิธีขอยื่นเรื่องคืนเงินค่าที่พักอุทยาน

– เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ก่อนวันเข้าพักไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
– ปกติหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิ ดินถล่ม ไฟไหม้ป่า หรือเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันเข้าพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอคืนเงิน

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน)
ยื่นคำร้องผ่านระบบ https://nps.dnp.go.th โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน)

** กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

– เบอร์ติดต่อทำเรื่อง เบอร์โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่งอีเมล banpak025795269@gmail.com / dnp.banpak@gmail.com

กรณีการยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพัก)

เอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงินกับอุทยาน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพัก)
1) เอกสารการจองที่พักและบริการ
2) หลักฐานการชำระเงิน
3) สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ
4) กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน

** กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784

วิธีอุทยาน

อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม

หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนด! ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744

– ขอเลื่อนได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม โดยทำการจองรายการใหม่ผ่านเว็บไซต์ของกรมก่อน จากนั้นยื่นเรื่องขอเลื่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การจองใหม่สามารถจองที่อุทยานแห่งชาติเดิม หรือเปลี่ยนอุทยานแห่งชาติใหม่ก็ได้

– แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ https://nps.dnp.go.th

– หากการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ทำให้ค่าที่พักและบริการต่างไปจากเดิม มีอัตราสูงกว่าอัตราที่ชำระไว้แล้ว ผู้ใช้บริการต้องชำระเพิ่ม

– ตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือล็อกอินเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ข้อมูลเพิ่มเติม!
กรณีที่ได้! รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือแจ้งผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ พร้อมหลักฐานการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในวันที่เข้าใช้บริการ
กรณีที่ไม่ได้! รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้บริการตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้บริการ

วิธีขอเลื่อนวันเข้าพักอุทยาน ผ่านเว็บไซต์สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ

ขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ https://nps.dnp.go.th

– บุคคลธรรมดา ใช้เลขบัตรประชาชนเป็น User
– นิติบุคคล ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีเป็น User
– เจ้าหน้าที่ ใช้เลขบัตรประชาชนเป็น User

** กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

** กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

เรื่องขอคืนเงินค่าที่พักอุทยานหรือขอเลื่อนวันเข้าพักอุทยาน เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  • ติดต่อทำเรื่องขอคืนเงินค่าที่พักอุทยาน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วันหรือเลยวันเข้าพัก) เบอร์โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
  • ติดต่อขอทำเรื่องขอคืนเงินค่าที่พักอุทยาน เบอร์โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
  • ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784
  • ติดต่อฝ่ายบริการที่พัก โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
  • ติดต่อและตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
  • ติดต่อ Call Center (จองที่พัก) โทร. 0 2562 0760-2

ที่มา https://www.facebook.com/NationalPark.Interpretation/

Related Posts