50 เขตเขตกรุงเทพ เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับในปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม – กันยายน 2564 กทม.โดย 50 สำนักงานเขต

ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้ในปีงบประมาณ 2565 ทันทีโดยไม่เสียสิทธิ์

คุณสมบัติลงทะเบียนผู้สูงอายุล่วงหน้า เพื่อเตรียมรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2565

– ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน
– เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2505)
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญ หรือสวัสดิการและสิทธิอื่นๆ ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่จัดให้ประจำ

เตรียมเอกสารพร้อมสำเนา เพื่อยื่นลงทะเบียน

– บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
– สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
– สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ 
– หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับในอัตรา ดังนี้

อายุ 60 – 69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
อายุ 70 – 79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
อายุ 80 – 89 ปี รับเดือนละ 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ และถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 50 สำนักงานเขต

ที่มา https://www.facebook.com/aswinkwanmuang/

Related Posts