สรุปให้ ทำไมได้สิทธิง แล้วไม่ได้สิทธิ (ตามมาตรา 33 ม33เรารักกัน)

เงื่อนไข และคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิเราชนะ ของโครงการเราชนะ

– เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
– ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ณ วันที่ 19 มกราคม 2564
– ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระบบฐานภาษีกรมสรรพากรที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2562 เกิน 300,000 บาท
ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในลักษณะดังต่อไปนี้

เงินฝาก ได้แก่ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
คำนวณจากบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ไม่รวมคำนวณเงินฝากใน “บัญชีร่วม” “บัญชีเพื่อ” และสลากออมทรัพย์
ไม่รวมคำนวณเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ

– ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ
– ไม่เป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ใช้จ่ายผ่านพลิเคชั่น

ถ้าผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้รอลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน

#สรุปให้ ทำไมได้สิทธิคนละครึ่ง แล้วไม่ได้สิทธิเราชนะ (ผู้ประกันตนตามมาตรา 33)

เงื่อนไข และคุณสมบัติที่จะได้รับสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33
– ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท
– วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 เปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และตรวจการได้รับสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com
– วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 ตรวจสอบข้อมูล
– วันที่ 15 มีนาคม 2564 กดยืนยันตัวรับสิทธิ ที่
– วันที่ 22 มีนาคม 2564 รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ (15 , 22 , 29 มีนาคม และ 5 และ 12 เมษายน)
– วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สิ้นสุดการใช้จ่ายของโครงการ

ไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง