ตรวจสอบสิทธิแล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” 

สำหรับ และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563

[ปัญหา] ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ดำเนินการไม่สำเร็จ ไม่พบเลขบัตรประชาชน ในการตรวจสอบสถานะ

สรุป! สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563

สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563

ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2564

สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ที่มา https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/

ทบทวนสิทธิ์ แล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

ทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์เดียวกัน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020
  • Call Center ธนาคาร จำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1144