ตาราง มาตรา 33 , มาตรา 39 และมาตรา 40 ภายในเดือนกันยายน 2564

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด
    • ประกอบด้วย มหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 3 จังหวัด
    • ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด
    • ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรีจังหวัดสระบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดตาก จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 20 – 21 ก.ย. 64

โอนเงินเยียวยา ม.40 ใน 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบในช่วงวันที่ 4 – 24 ส.ค. 64 จำนวน 2.3 ล้านคน คนละ 5,000 บาท

พื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้มควบคุมสูงสุด ประกอบด้วย
นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี

ที่มา https://www.facebook.com/ThailandMOL/ , https://www.mol.go.th/

วันที่ 21 ก.ย. 64

โอนเงินเยียวยา ม.39 รอบ 2 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวน 1.17 ล้านคน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 22 – 23 ก.ย. 64

โอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวน 4 ล้านคน คนละ 5,000 บาท

วันที่ 27 ก.ย. 64

โอนเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จำนวน 3.5 ล้านคน คนละ 2,500 บาท

วันที่ 28 ก.ย. 64

โอนเงินเยียวยา ม.40 ใน 3 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา อยุธยา) ที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบในช่วงวันที่ 4 – 24 ส.ค. 64 จำนวน 3.45 แสนคน คนละ 5,000 บาท

หากผู้ประกันตนรายใดยังไม่ได้

สามารถตรวจและยื่นแบบ ได้ที่ www.sso.go.th ถึงวันที่ 31 ต.ค. 64

ตรวจสอบสถานะสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตน

ดาวน์โหลด , มาตรา 39

คลิก > แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 39-40

เอกสารที่ใช้แนบประกอบในการพิจารณา
> สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
> สำเนาทะเบียนบ้าน
> สำเนาใบเสร็จรับเงิน

ส่งเอกสารได้ที่ไหน
> ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่รับผิดชอบ หรือ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ที่สะดวก
> ยกเว้นสำนักงานใหญ่ภายในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข
> ในกรณีส่งแบบคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ถือวันที่ทำการรับฝากซึ่งปรากฎในหลักฐานทางไปรษณีย์เป็นวันยื่นคำขอ

วิธีแก้ > ปัญหา! ใบเสร็จจ่ายเงินสมทบหาย! ทำไงดี ? ค้นหาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ประกันสังคม

ที่มา ไทยคู่ฟ้า : https://www.facebook.com/ThaigovSpokesman/


Related Posts