และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) ปี 2567 (ต่ออายุใบขับขี่)

  1. กรมการขนส่งทางบกเปิดให้บริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่อบรมภาคทฤษฎีออนผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com
  2. พร้อมใบรับรองแพทย์ หรือในกรณีผู้ที่ไม่ได้อบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบออนไลน์และประสงค์อบรมที่สำนักงาน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ
  3. นอกจากนี้ ผู้มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวชนิด 2 ปี ที่ต้องการเปลี่ยนประเภทเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด 5 ปี ที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) หรือจองคิวล่วงหน้าผ่านพลิเคชัน DLT Smart Queue (https://gecc.dlt.go.th/)

ได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ จะให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรก ส่วนผู้ที่ไม่ได้จองคิวมาจะเข้ารับบริการ

ในลำดับถัดไป สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้วจะออกใบนัดเพื่อดำเนินการในโอกาสต่อไป

วิธีอบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์

ระบบ DLT e-Learning https://www.dlt-elearning.com/ อบรมเสร็จแล้ว อย่าลืมบันทึกหลักฐานไว้แสดงกับเจ้าหน้าที่ขนส่ง

ดูวิธีลงทะเบียนเรียน DLT e-Learning

https://www.facebook.com/DLTCHUMPHON1/posts/pfbid035gLin6eDZDxKfW942YnumpheZ7UNGSkWvT3QWhvtBUzkcRMw1SmFDT22TmzchQzJl

หากมีข้อสงสัยในการรับบริการทำธุรกรรมกับกรมการขนส่งทางบกสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนกรมการขนส่งทางบก 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (walk in) สำหรับ
ผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานเข้ารับบริการได้ทันที ณ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ

https://www.facebook.com/PR.DLT.NEWS/posts/pfbid0MK1HCKtbaeBtoBkRG8SUeauKTL9DWr4Ex4wVBKMSnpbzM2Vu3RzBzZsbWcELhq5Hl

Related Posts