เป็นมาตรา 40 ต้องการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ใหม่ และเงินสบทบ ต้องทำอย่างไง ?

ต้องติดต่อและดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเงินสบทบ ที่ประจำจังหวัด

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ใหม่ และเงินสบทบ สปส. 1-40/1

กด > แบบฟอร์ม สปส. 1-40/1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40

เตรียมเอกสารสำเนาที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บัตรประจําตัวประชาชน , ทะเบียนบ้าน , ทะเบียนเปลื่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล เป็นต้น

ที่มา แบบฟอร์มของกองทุนประกันสังคม

เอกสาร และแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

สปส. 1-40/2 กด > แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40
สปส. 1-40/3 กด > แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
สปส. 1-40/5 กด > แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

หนังสือมอบอำนาจ
กด > (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40)

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40
หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)
แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ผปต.มาตรา 40)
แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ผปต.มาตรา 40)

ระบบประกันสังคม เพื่อตรวจข้อมูล สถานะเป็นผู้ประกันตน และจ่ายเงินสบทบ

> ไม่เคยเข้าใช้งานมาก่อน ต้องสมัครขอรหัสผ่าน! (ลงทะเบียน ม.40 แล้วก็ต้องสมัครขอรหัสผ่าน!) 
https://www.sso.go.th/wpr/main/register เตรียมข้อมูลพื้นฐาน หมายเลขบัตรประชาชน , เบอร์มือถือ , รหัสผ่าน , อีเมล และข้อมูลส่วนตัว

> เข้าระบบเว็บไซต์ประกันสังคม ผู้ประกันตน กรณีมีรหัสผ่านแล้ว!
https://www.sso.go.th/wpr/main/login ใส่รหัสผู้ใช้งาน (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน

> ลืมรหัส ไม่ทราบรหัสผ่าน เคยสมัครแล้ว จำไม่ได้เลย
https://www.sso.go.th/wpr/main/forgotpwd
เตรียมข้อมูลเบื้องต้น เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์

อยากสมัคร ลงทะเบียนออน > https://www.sso.go.th/section40_regist/
คุณสมบัติ!
บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ประกอบอาชีพอิสระ ทำงานไม่มีนายจ้าง พ่อค้าแม่ค้า แม่บ้าน รับจ้างทั่วไป
จ่ายได้ที่ รอ 2-3 วัน ตรวจสอบสถานะประกันสังคม