19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็น (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

19 – 20 พฤศจิกายน 2563 เป็นวันหยุดกรณีพิเศษ (ตามมติ ครม.) เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ

นอกจากนี้ ยังเปลี่ยนแปลงวันหยุด

– วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชย
– วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จะไม่หยุด แต่จะย้ายไปหยุด วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ทดแทน

ดังนั้นทำให้มีวันหยุดยาววันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563 เนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญ


ที่มา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน https://www.facebook.com/ThailandMOL/