สรุป! บัตร โอนเข้าวันไหน? 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2567

พร้อมจ่าย เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการ ในปีงบ 67

เงินยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โอนเข้า วันไหน?

100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2567

 • ผู้ที่เกิดก่อน 1 มกราคม 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน มกราคม – กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้นจำนวน 900 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 1 มีนาคม (มกราคม – มีนาคม 2567) 300 บาท
   • ครั้งที่ 2 มิถุนายน 257 (เมษายน – มิถุนายน 2567) 300 บาท
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 31 มกราคม 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้น 800 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 1 มีนาคม (มกราคม – มีนาคม 2567) 200 บาท
   • ครั้งที่ 2 มิถุนายน 257 (เมษายน – มิถุนายน 2567) 300 บาท
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 31 กุมภาพันธ์ 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน มีนาคม – กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้น 700 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 1 มีนาคม (มกราคม – มีนาคม 2567) 100 บาท
   • ครั้งที่ 2 มิถุนายน 257 (เมษายน – มิถุนายน 2567) 300 บาท
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 30 มีนาคม 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน เมษายน -กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้น 600 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 2 มิถุนายน 257 (เมษายน – มิถุนายน 2567) 300 บาท
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 31 เมยายน 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน พฤษภาคม -กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้น 500 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 2 มิถุนายน 257 (เมษายน – มิถุนายน 2567) 200 บาท
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 31 พฤษภาคม 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน มิถุนายน -กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้น 400 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 2 มิถุนายน 257 (เมษายน – มิถุนายน 2567) 100 บาท
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 31 มิถุนายน 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้น 300 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 31 กรกฎาคม 2507
 • ได้รับสิทธิเดือน สิงหาคม – กันยายน 2567
 • รวมเงินที่ได้ทั้งสิ้น 200 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 200 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1 – 31 สิงหาคม 2507
 • ได้รับสิทธิ กันยายน 2567
 • จำนวน 100 บาท
  • รอบโอนเงิน
   • ครั้งที่ 3 กันยายน 2567 (กรกฎาคม – กันยายน 2567) 100 บาท
https://www.facebook.com/MoFNewsStationThailand/posts/pfbid035e4B1Jws1esqYMrwfryRA6NiuG5twGkfw4oKyzhHQGr5HHjJrRxeVJmF4oJ6XEWol

การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส และกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งจะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

 • (1) บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น
 • หรือ (2) บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ โดยมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิเงินสงเคราะห์ฯ ดังรูป

ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ บมจ. ธนาคาร ทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูร้อมเพย์ได้)

สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด หากมีข้อสงสัยถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวันเวลาราชการ