Press ESC to close

กยศ. connect app

[วิธีค้นหาเลขที่บัญชีเงินกู้ กยศ] กยศ. กรอ.ใน Application “กยศ. Connect” และเว็บไซต์

ปัญหา! เลขที่บัญชีเงินกู้ อยู่ตรงไหน ? ต้องการจ่ายหนี้เรียน กยศ. และ กรอ ผ่านแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

[จ่ายเงินหนี้กู้เรียน] ช่องทางไหนได้บ้าง ? ง่ายสุด เร็วสุด กยศ. กรอ.

จ่ายหนี้ กยศ. กรอ. ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ? ง่ายสุด เร็วสุด ปรับยอดทันที

[วิธีจ่ายหนี้เงินกู้เรียน] กยศ. และ กรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง (Paotang) ธนาคารกรุงไทย

วิธีจ่ายหนี้ กยศ. และกรอ. ผ่านแอปเป๋าตัง (Paotang) ธนาคารกรุงไทย

[วิธีผูกบัญชี] แอปเป๋าตังกับแอป Krungthai NEXT ธนาคารกรุงไทย

สิ่งที่เตรียมก่อนผูกบัญชี แอปเป๋าตังกับแอป Krungthai NEXT ของธนาคารกรุงไทย ต้องมีชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน

[วิธีเช็คหนี้] เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชน ด้วย กยศ. Connect

วิธีตรวจหนี้แบบใหม่ เช็คยอด กยศ ด้วยบัตรประชาชนบัตรเดียว กยศ. Connect https://wsa.dsl.studentloan.or.th กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระบบใหม่ล่าสุด