Press ESC to close

กลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน

#สรุปให้ ตรวจสอบสิทธิเราชนะแล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”

ตรวจสอบสิทธิเราชนะแล้ว “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ”  สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเงินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเงินได้พ…