Press ESC to close

จ่ายผ่านตู้บุญเติมโดนดึงสิทธิกลับ

สรุป! จ่ายผ่านตู้บุญเติมโดนดึงสิทธิกลับ จะได้เยียวยาประกันสังคมไหม ? (ผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาตรา 40)

จ่ายผ่านตู้บุญเติมโดนดึงสิทธิกลับ จะได้เยียวยาประกันสังคมไหม ? สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตอบว่า กรณีผู้ประกันตนชำระเงินสมทบมาตรา 40 ผ่านตู้บุญ…