Press ESC to close

ชิม ช็อป ใช้

9 Articles
0 0
12
reviewaraidee
12 Min Read

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ ภายใต้โครงการ “ชิม ช็อป ใช้” โดยจะมีการแจกเงินจำนวน 1,000 บาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และสนับสนุนการใช้จ่าย ผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-wallet)