Press ESC to close

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

[แนะนำวิธี] ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดทำระบบการตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งออนไลน์ ปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ เพียงกรอกเลขประจำตัวบัตรประชาชนของเรา แล้วกดปุ…