Press ESC to close

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40

#สรุปให้ ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม

ตรวจสอบสถานะโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม รับเงินเยียวยา 5000 บาท ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมส…