Press ESC to close

ผู้ประกันตนมาตรา 40

สรุป! ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้รับสิทธิ และได้รับสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม และสถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)

ผู้ประกันตนมาตรา …