ผู้ประกันตน

[วิธีลงทะเบียนใช้สิทธิ] กรณีว่างงาน ถูกเลิกจ้างงาน ผลกระทบ COVID-19 (โควิค19)

ประชาชนท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จนต้องถูกเลิกจ้างงาน และเป็นผู้ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ขอให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงาน