Press ESC to close

ยังไม่เป็นผู้ประกันตน

สรุป! ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้รับสิทธิ และได้รับสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม และสถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ไม่ได้รับสิทธิ และได้รับสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม และสถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สรุป! ได้รับสิทธิ , ไม่ได้รั…

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

สรุปวิธีแก้ปัญหา! สถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ? ข้อมูลเงินเยียวยาประกันสังคมอาจจะ…