Press ESC to close

รอชําระเงินงวดแรก(ยังไม่เป็นผู้ประกันตน)

[สรุปวิธีแก้ปัญหา!] รอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ?

สรุปวิธีแก้ปัญหา! สถานะรอชําระเงินงวดแรก (ยังไม่เป็นผู้ประกันตน) สมัครและจ่ายเงินแล้ว แต่สถานะไม่ขึ้น ทำอย่างไงต่อ ? ข้อมูลเงินเยียวยาประกันสังคมอาจจะ…