Press ESC to close

ลดเบี้ยปรับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเบี้ยปรับ 80 – 100% เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลดเบี้ยปรับ 80 – 100% เป็นของขวัญปีใหม่ 4 ชิ้น เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2564 สำหรับผู้ก…