Press ESC to close

วิธีปิดหิมะในไลน์

[LINE] วิธีปิดหิมะในไลน์ ต้องทำเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

วิธีปิดหิมะในไลน์ ทำได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น! (PC และ MAC) 1. เปิดโปรแกรม LINE ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ MAC ไปเลือกที่เมนูตั้งค่า 2. เล…

[LINE] ปิดเอฟเฟ็กต์หิมะในห้องแชท Line ทำได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น

วิธีเปิดและปิดเอฟเฟ็กต์หิมะในห้องแชท Line ทำได้เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น! (PC และ MAC)