สรุปการจ่ายค่าไฟ

[สรุป] แนวทางการจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง แจ้งแนวทางการจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563 ตามมติครม. (21 เม.ย.63) ลดค่าไฟ ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามมติ